Genel Bilgiler

Reklam Filmi Yapım Sözleşmesi

REKLAM FİLMİ YAPIMI VE ESER SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN MALİ HAKLARIN DEVRİ SÖZLEŞMESİ

Madde 1
Sözleşmenin Tarafları ve Tanımları
Sözleşmenin Tarafları,
................................................. (bundan böyle Reklamveren olarak anılacaktır.)
................................................. (bundan böyle Ajans olarak anılacaktır),
................................................. (bundan böyle Yönetmen olarak anılacaktır),
................................................. (bundan böyle Yapımcı olarak anılacaktır)
şeklindedir.
Bu sözleşmede aksi metinde öngörülmediği sürece taraflardan her biri müstakilen "Taraf", Reklam Ajansı dışındakiler "Diğer Taraflar", tamamı ise "Taraflar" olarak anılacaktır.

Tanımlar
Sözleşmede geçen:
"Reklamveren" deyimi, reklam filminin yapım ve yayın giderlerini ve bunlar üzerinden belli bir komisyonu reklam ajansına ödediği sürece filmin yayın hakkını elde eden kuruluşu,
"Reklam Ajansı (Ajans)" deyimi, reklam fikri yaratıcılığına ve filmin senaryosuna ilişkin fikri hakkın sahibi olan ve birlikte eser sahiplerini bir araya getiren, reklamverene karşı filmin nihai kalitesini taahhüt eden reklam üretim ve hizmet kuruluşunu,
"Yönetmen" deyimi, filmin yönetimine ilişkin fikri hakkın sahibi olan kişiyi,
"Film Yapım Şirketi (Yapımcı)" deyimi, filmin yapımcılığını üstlenen, reklam ajansı adına filmin gerçekleşmesini sağlayan kuruluşu,
"Sanatçı" deyimi, Ajans’a veya Yapımcı’ya (ayrı bir sözleşme ile) muhatap olarak filmin yapımında görev alan, oyuncu, sunucu, dublaj sanatçısı gibi komşu haklara sahip icracıları, sanatçıları ifade eder.

Madde 2
Taraflar bu Sözleşme ile emredici hükümler mahfuz kalmak kaydı ile aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır. Aşağıdaki şartların değiştirilmesi ancak tarafların yazılı ve açık kabulü ile mümkündür.
Bu hükümlere aykırı veya bu hükümleri tamamlayan mutabakatlar ancak yazılı olarak yapılması halinde geçerli olacaktır.
Bu Sözleşmenin bir veya bazı hükümlerinin geçersiz sayılması, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecek, sözleşmenin tamamlanmasında ve yorumunda temelde yer alan amaç ve fikir esas alınacaktır.

Madde 3
Sözleşmenin konusunu, ................ markalı ürün ve/veya hizmet için vücuda getirilen ..................... isimli reklam filminin;
a) Tarafların, reklam filminin yapım sürecindeki yükümlülükleri ve
b) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 8. maddesi uyarınca reklam eserinin birlikte sahibi olan tarafların, bu reklam filmi üzerindeki eser sahipliğinden doğan haklarının, Ajans’a devri ile ilgili esaslar oluşturmaktadır.

A) YAPIM

Madde 4

İşbu Yapım Sözleşmesi ve sözleşmenin ayrılmaz parçasını oluşturan Bütçe İstek Formu ve Yapım Bütçesi üçlüsü, taraflar arasında mutabık kalınan ilke ve kuralları düzenleyen belgelerdir. Yükümlülükler ve sorumluluklar açısından tarafları bağlar. İş önerileri bu belgelerin doğru düzenlenip karşı tarafa iletilmesiyle başlatılır. Tarafların mutabık kaldıkları nihai metin akdi ilişkinin hukuksal dayanağını oluşturur.

Madde 5
Onaylar
Ajans tarafından brief'in verilmesinden filmin teslimine kadar gerekebilecek tüm onaylar ve kullanılacak formlar için:
a) Yaratıcı konularla ilgili onay vermeye yetkili kişi,
b) Bütün diğer onaylar, izinler ve mali taahhütler için onay vermeye yetkili kişi belirtilir.
Yukarıdaki kişilerin onaylarının geçerli olabilmesi için, Ajans adına imzaya yetkili kişinin parafının da bulunması gereklidir.

Madde 6
Versiyon
Bu sözleşmenin uygulanmasında, Yönetmen / Yapımcı açısından versiyon, mevcut filmin ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle yeni kurgu ve/veya plan eklenmesiyle başlı başına yeni film sayılacak kadar değişikliğe uğraması (senaryonun ve ana öykünün tümüyle başkalaşması, marka değişmesi vb.) durumudur.
Reklam filminin mevcut hali Ajans dışındaki Taraflar bakımından müktesep hak oluşturmaz. Ajans iş bu Sözleşme kapsamında ana filmin versiyonu niteliğinde değişiklik yapmak icap ederse, öncelikle reklam filmini vücuda getiren Taraflara (yönetmen, özgün müzik bestecisi senaryo yazarı ve diyalog yazarı, animatör, yapımcı) teklifte bulunmak durumundadır. Bu halde Taraflara yapılacak değişiklikler için ayrıca kararlaştırılan bir ücret ödenir. Taraflar Ajansın değişiklikle ilgili teklifine iştirak etmezlerse Ajans durumun haklı gösterdiği değişikleri bizzat yapabilir veya yaptırabilir.

Madde 7
Yapım Sonrası
a) Bitmiş ve kabul edilmiş filmlerde Ajans'ın sonradan gerekli göreceği değişiklikler ve ekler Yönetmen / Yapımcı tarafından, aralarında anlaşmaya varacakları bir fiyat üzerinden yapılır.
İstenen değişiklik ya da ekler yapım öncesi toplantı (PPM) tutanağına ya da storyboard'a uygun yapılmayan çekimlerin düzeltilmesi için istenmiş ise, herhangi bir ücret ödenmez.
b) Ajans, yabancı dillerde versiyonlar söz konusu olduğunda, başka yapım şirketlerinden yararlanarak film(ler) üzerinde, değişiklikler ve eklemeler yapabilme hakkına sahiptir. Uygulanabilirliği olan durumlarda (örneğin ortak dil nedeniyle) Yapımcı’ya böyle ek çalışmalar için teklif verme fırsatı tanınması hakkı saklı kalarak, Yapımcı yabancı dil versiyonunu(larını) yapmak için gerekli bütün malzemeleri serbest bırakır ve gerekli bütün izinleri verir.
c) Ajans devraldığı hakları kullanma süresi içinde, aynı müşteri ve aynı ürün grubu için yeni bir reklam filminde kullanılmak üzere tamamlanmış film(ler)i ya da alternatif çekimlerini kullanması gerektiğinde; briefing sırasında Yönetmen /Yapımcı’nın Bütçe istek Formu'nda bilgilendirilmiş olması ve teklifte bulunma fırsatı tanınmış olması şartıyla,Yönetmen / Yapımcı ek bir ödeme gerekmeksizin böyle ek kullanımlara izin verecektir.
d) Tamamlanmış filmde Ajans, kullanılanlar dışında çekilmiş alternatif planlara ihtiyaç duyuyorsa, orijinal iş kopyasından, uygun alternatif çekimler kullanabilir. Bunun için Yönetmen’e / Yapımcı’ya post production harcamaları ile iki taraf arasında belirlenecek uygun bir komisyon dışında herhangi bir ödeme yapmaz.

Madde 8
Erteleme ve İptal
İşin siparişinden sonra ertelenmesi ya da iptali söz konusu olursa aşağıdaki gibi hareket edilir:
a) Kural olarak erteleme ya da iptale kusurlu hareketiyle sebep olan taraf, karşı tarafın bu yüzden doğan zararını öder.
b) Erteleme, iş ilişkilerinde makul sayılabilecek nedenlere dayanıyorsa, karşı taraf yeni bir iş takvimi belirlenmesi konusunda iyi niyetli işbirliğine hazır olur.
c) İşin iptali, taraflardan herhangi birinin kusurundan ileri gelmiyorsa, (örneğin kötü hava koşulları) bu hallere karşı sigorta da yapılmamışsa, o ana kadar yapılan harcamalar ve bağlantıların gerektirdiği ödemeler filmin maliyetine dahil edilir. Yapımcı ayrıca zarar-ziyan talebinde bulunamaz.

Madde 9
Ücret ve Ödeme Koşulları
Sözleşme konusu reklam filminin yapımı ile eser sahibinin mali haklarının ve bağlantılı komşu hakların devri karşılığında Ajans Yönetmen’e / Yapımcı’ya ................................TL ödeyecektir.
Bu ücret, filmin .............yıl süre ile, yurt içinde / yurt dışında, tüm TV ve radyo kanallarında, sinemalarda ve diğer tanıtım mecralarında yayınlanması karşılığıdır. (Alternatif ödeme koşulları, süre bittikten sonraki yayınların ücretleri ile versiyonlar için ödenecek ücretler ayrıca gösterilecektir.)
a) Sözleşme tutarının %....’si bütçenin onaylanması ile birlikte, bakiyesi Reklamveren tarafından filmin onaylanmasını izleyen .... gün içinde ödenir. (Alternatif ödeme koşullarında bu bend sözleşmeden çıkarılır.)
b) Ödeme koşullarına uyulmaması halinde 1. maddeye göre Ajans'a devredilen haklar geçerliliğini kaybeder.
c) Yapımın ertelenmesi ya da iptal edilmesi halinde 8. madde hükümleri uygulanır.

Madde 10
Sigorta
Aşağıdaki sigorta türlerinden, filmin özelliğine göre gerekli olanların yapılması beklenir.
* Filmin yapım ve yıkanması aşamasında Yapımcı tarafından sağlanan ekipmanın veya filmin zarar görmesi.
* Filmin negatifi ve/veya video kasetinin ajansın ve reklamverenin onaylaması aşamaları da dahil olmak üzere kullanma süresi boyunca korunması sırasında uğrayabileceği zararlar.
Filmin çekimi veya çekim için yapılan seyahat sırasında sanatçılar ve diğer icracıların uğrayabilecekileri zararlar (bu kişileri ajans sağlamış olsa da sigorta gereklidir).
* Yapımcı tarafından sağlanan sanatçının çekime gelmemesinin doğurduğu zarar.
* Filmin yapımında Yapımcı tarafından kadrolu ya da anlaşmalı olarak çalıştırılan gerçek kişilerin ya da Yapımcı/Ajans elemanlarının çekimle ilgili uğradıkları zararlar.
* Kötü hava koşullarının neden olacağı ertelemenin doğuracağı zararlar.
* Diğer (Hangi haller olduğu belirtilecek)
Yukarıdaki sigortalar sorumluluklarına göre Ajans ya da Yapımcı tarafından yapılır.
Yapımcı ve Ajans açılarından sigortalanacak durumlarla ilgili sigorta prim ve giderleri filmin maliyetine dahildir.

B) FİKRİ HAKLAR

Madde 11
Ajansın hazırladığı, iletişim stratejisi, yaratıcı reklam fikri, reklam konsepti, filmin senaryosu, storyboard’u ve yine Ajansın bir araya getirdiği diğer eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerince vücuda getirilen sözleşme konusu reklam filmi üzerindeki haklar, Borçlar Kanunu m. 385 ve FSEK m. 10/4 hükümleri delaletiyle münhasıran Ajans tarafından kullanılacaktır.
Bu çerçevede söz konusu eser üzerinde birlikte eser sahipliğini düzenleyen FSEK. m. 8, 9 ve 10. maddeler yerine bu Sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

Madde 12
Hakların devri
Taraflar bu Sözleşme ile vücuda getirilen esere bağlı tüm haklarını yine bu Sözleşmenin tarafı olan Ajansa devretmiştir.
Bu cümleden olarak;
a) Emredicilik kriteri izin verdiği ölçüde FSEK’in 14.15, 16 ve 17. maddeleri uyarınca sahip olunan haklar ile,
b) FSEK’in 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yazılı mali hakların tümü ve ayrıca esere bağlı olarak eser hakkında ve üzerinde borçlandırıcı ve tasarrufi işlem yapmayı olanaklı kılan sair tüm haklar,
c) FSEK’in 80. maddesi gereğince yapımcıların, diğer birlikte eser sahiplerinden ve/veya icracı sanatçıdan devraldığı mali hakları kullanma yetkisi
bu Sözleşmenin Taraflarınca 9. maddede belirtilen ücret karşılığında Ajans’a bila kaydı şart ve hukuki ve maddi ayıplardan arındırılmış olarak devir edilmiştir.
Buna göre Ajans, Tarafların aynı zamanda FSEK. m. 52 şartlarına uygun olduğunu kabul ettikleri bu Sözleşme ile reklam filminin işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını, bir başka ifade ile her mecrada ve şekilde ticaret mevkiine koyma hakkını bila kaydı şart devralmıştır. Bu çerçevede diğer Taraflar eser üzerinde mülkiyet hakkı iddiasında bulunamazlar.
d) Bu devir, başta Yapımcı olmak üzere Reklam Ajansı dışındaki Diğer Tarafların FSEK m. 80 uyarınca komşu hak sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin (oyuncu, dublajcı, icracı, sunucu vb.) haklarını, kayıtsız şartsız devir almalarını konu edinen bir sözleşmeden doğan tüm haklarını da kapsar. Diğer Taraflar, bir sözleşme ile devir aldıkları, iş bu hakları (komşu hakları, bağlantılı hakları) Ajans’a devir yükümünü tekeffül etmiş bulunmaktadır. Komşu hak sahiplerinin ve/veya bağlantılı hak sahiplerinin bu Sözleşmenin konusunu oluşturan reklam filmi ile ilgili olarak Ajans’a karşı bir talep veya davaları gündeme gelirse, Diğer Taraflar söz konusu davaları Ajans ile birlikte takip ve aleyhe hüküm tesis edilirse, hükmün gereğini ilk talepte bila kaydı şart ilgili hak sahiplerine asıl ve ferileri ile birlikte ödemek durumundadır. Ajans’ın bundan mütevellit zararlarını talep hakkı ise mahfuzdur.
e) Haklarını Ajans’a devreden Taraf (lar) bir Meslek Birliğine üye ise, söz konusu Taraf(lar) yukarıdaki devir şartlarının Meslek Birliği için de bağlayıcı olduğunu ve bunu sağlamayı bila kaydı şart kabul, taahhüt ve tekeffül ederler.
f) Taraflar ayrıca, iş bu Sözleşmenin konusu eserin FSEK. m. 13/son, 41 ve 81. maddelerde tanzim edilen tevsike ilişkin hak ve yükümleri ve yine FSEK’in 57. maddesinde yazılı asıl veya çoğaltılmış nüshalara ilişkin mülkiyet haklarını da yukarıda belirtilen şartlarda ve belirtilen bedel kapsamında Ajans’a devretmişlerdir. Bu devir ile birlikte diğer taraflar filmin asıl nüshasının Ajans’a teslimini de taahhüt eder.
g) Bu Sözleşme kapsamında eser üzerindeki haklarını devreden Diğer Taraflar söz konusu hakların mevcudiyetini ve bunların sözleşme süresince korunmasını da tekeffül etmektedirler.
h) Diğer Taraflar ayrıca iş bu Sözleşme kapsamında haklar iktisap eden Ajans’dan devir karşılığı bedeli tamamen almaları sebebiyle, esere bağlı mali haklardan gereği gibi faydalanamadıklarından bahisle hiçbir şekilde ve hiçbir zaman cayma hakkını kullanamayacaklardır.

Madde 13
Ajans, yasa gereği ve bu Sözleşme kapsamında sahip olduğu haklar üzerinde, bir şarta bağlı olmaksızın tasarruf edebilecektir. Ajans, bu çerçevede sahip olduğu hakların kullanım hakkını bir başkasına verebileceği gibi, süreli veya süresiz olarak bir başkasına da devir edebilir.

Madde 14
Gizlilik
Taraflar sözleşme konusu işin ifası zımnında ve sürecinde kendilerine aktarılan iş ve işletme sırlarını muhafaza yükümü altındadırlar. Taraflar sır kapsamındaki Gizli Bilgileri duruma göre önceden diğer Taraf veya Tarafların yazılı onayını almaksızın açığa vurmayacak ve açıklamayacaktır. Aksi varsayımda ispata müncer olarak gizlilik yükümünü ihlal eden taraf uğranılan zararı tazmin ile mükellef olacaktır.
Ancak Taraflardan herhangi biri Gizli Bilgi’yi herhangi bir uygulanacak kanun, kararname, yönetmelik veya kural veya mahkeme kararı gerektiriyor ise veya gerektirdiği nisbette, veya bu Sözleşme uyarınca, Gizli Bilgi, bilgiyi açıklayan tarafın bir fiil veya ihmali haricinde bir sebep ile umuma açıklanmış veya açıklanır ise veya açıklandığı nisbette, veya eğer söz konusu Gizli Bilgi, aldığı veya elde ettiği tarihte haklı sebepler ile zâten bilgiyi açıklayan Tarafın uhdesinde mevcut idi ise veya mevcut olduğu nisbette açıklayabilir.

Madde 17
Bu Anlaşma ........ yıl süreli olup, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Süresinin bitimine bir ay kala feshi ihbar edilmedikçe aynı süre ile üzamış sayılır.

Madde 18
Uyuşmazlıkların Çözümü
Taraflar, aralarındaki sözleşmenin uygulanmasından ya da yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıkları öncelikle iyi niyet içerisinde görüşerek çözmeye gayret ederler.
Böylece sonuç alınamadığı taktirde, uyuşmazlığın Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu'nun 516-536 maddelerine göre tahkim yolu ile çözümüne gidilir. Bu aşamada bir taraf hakemini seçerek karşı tarafa yazılı olarak bildirir. Diğer taraf da bir hafta içinde kendi hakemini seçip karşı tarafa bildirir. Üçüncü tarafsız hakem bir hafta içinde Reklamverenler Derneği Başkanı tarafından seçilir ve taraflara bildirilir.
Hakem Kurulu üçüncü aracının başkanlığında bir hafta içinde İstanbul'da toplanır ve 15 gün içinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre kararını verir. Hakem Kurulu kararı HUMK gereğince kesindir. Taraflar arasındaki sözleşme bir tahkim sözleşmesidir.

Madde 19
Bu Anlaşma’da yazılı ikametgah adresleri aynı zamanda tebligat adresidir Bütün tebligat ve yazışmalar yazılı şekilde olacak ve noter marifetiyle veya telgraf veya iadeli taahhütlü mektup ile veya alındılı belgeli olarak yapılacaktır.

Web Sayfamız güncellenmektedir.