Genel Bilgiler

Oyunculuk Sözleşmesi

REKLAM FİLMİ - REKLAM FOTOĞRAFI OYUNCULUK / FOTOMODELLİK SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşmenin tarafları:
1................................... (Reklam Ajansı olarak anılacaktır)
Vekil: ............................ (Yapım Şirketi olarak anılacaktır)
2. ...................................(Oyuncu/Fotomodel olarak anılacaktır)
Vekil: .............................( Cast Ajansı olarak anılacaktır)

Madde 1
Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Sözleşmenin konusunu, Reklam Ajansı tarafından ..................... markalı ürünün/hizmetin tanıtımı için yapılacak reklam filminde/fotoğraf çekiminde, oyuncu/fotomodel olarak rol alan ..........’nın çalışma koşullarının, ücretinin, tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesi ve oyuncunun/fotomodelin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 80. maddesi gereğince sahip olduğu komşu haklarının aynı Kanun’un 52. maddesi gereğince Reklam ajansına devri ile ilgili esaslar oluşturmaktadır.
Sözleşme, oyuncunun rol aldığı reklamın Türkiye sınırları içinde/yurtiçi ve yurt dışında yayınlanmasını; mecra olarak da televizyon, basın, açıkhava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo ve internet ve diğer elektronik iletişim araçlarındaki yayınlarını kapsar.

Madde 2
Tanımlar
Reklam ajansı deyimi, FSEK madde 10/4 gereğince eser sahiplerini bir araya getiren, aynı zamanda reklam fikri, senaryosu, metninin eser sahipliği haklarının kullanıcısı tüzel kişi olarak, oyuncu ile 1.madde de belirtilen filmde rol alması konusunda anlaşma yapan kuruluşu,
Oyuncu/fotomodel deyimi, anlaşma öncesi kendisine verilen briefe uygun görünümde yönetmenin/fotoğraf sanatçısının talimatına göre rolünü yerine getirme taahhüdü ile reklam ajansı ile anlaşma yapan kişiyi,
Yapım Şirketi deyimi, Reklam Ajansı adına filmin yapım iş ve hizmetlerini yürüten ve onun onayını alarak oyuncu veya vekili cast ajansı ile anlaşma yapan kuruluşu,
Cast ajansı deyimi, Oyuncunun belli bir filmde rol alması için aracılık eden ve reklam ajansı veya Yapım Şirketi ile oyuncu arasındaki anlaşmaya oyuncuya vekaleten katılan kuruluşu,
Mecra deyimi, reklamların hedef kitlesine ulaştırılmasına aracı olan, televizyon, sinema, basın (gazete, dergi), radyo, açıkhava (billboard, megaboard, raket, otobüs, duvarüstü vb.) indoor (P.O.P. afiş, dönkart, broşür, katalog v.b. basılı malzeme.) malzemeleri, internet ve diğer elektronik iletişim araçlarının sağladığı yayın ortamlarını,
ifade eder.

Madde 3
Tarafların Yükümlülükleri
Oyuncu, sözleşme konusu filmde kendisine önceden bildirilen senaryoya uygun görünümde, çekim için belirlenen yer ve saatte bulunmayı, yönetmenin talimatına uygun olarak günde 10 saatlik çalışma süresi içinde rolünü yerine getirmeyi, reklam ajansı (yetkilendirmesi halinde Yapım Şirketi) da ücreti, belirlenen zamanda, oyuncunun faturası ya da serbest meslek makbuzu karşılığında, ödemeyi taahhüt eder. Çekim esnasında oyuncunun yetersizliği nedeniyle bu taahhüdün yerine getirilemediği durumlarda oyuncuya ilk gün ücretinin %50si ödenir.
Oyuncu ayrıca filmdeki rolü nedeniyle sahip olduğu komşu haklarına ilişkin mali haklarının tamamını, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)’nun 80. maddesi gereğince, 4. maddede kabul edilen bedel karşılığında, Reklam ajansına kayıtsız şartsız devretmeyi kabul etmiştir. Bu devrin FSEK 52. maddesine göre yapıldığında taraflar mutabıktırlar.
Oyuncu, sözleşme süresince herhangi bir başka ürün reklamında rol almayacağını, ancak ek bir ücret ödenmesi durumunda, kabul ve taahhüt eder. Reklamı yapılan ürünün rakibi olan bir ürün reklamında rol alması düşünülemeyeceğinden, bu durum için ek ücret talep edemez.

Madde 4
Ücret
Oyuncuya oyunculuk becerisi ve emeği ile hareketli ve hareketsiz görüntülerinin yer aldığı reklam ürünlerinin 1. maddede belirtilen mecralarda ve yurtiçinde ve/veya yurt dışında bir yıl süre ile reklam ajansınca dilediği gibi yayınlanması karşılığında ................. TL. ücret ödenecektir. Bir yıllık süre reklamverene düzenlenen fatura tarihinden itibaren başlar.
Ana filmin versiyonu niteliğindeki değişiklikler için oyuncuya ödenecek ek ücret, her bir versiyon itibariyle asıl ücretin %50’sini geçemez. Bu sözleşmenin uygulanmasında oyuncu açısından versiyon, oyuncunun rol ağırlığını değiştirecek biçimde yeni planlar eklenerek ya da yeni ürün çeşitleri (sözleşme süresi içinde aynı ürünün amblem, logo ve ambalaj değişikliği hariç) için filmin yeniden kurgulanmasıdır. Birden fazla oyuncunun yer aldığı filmlerde oyuncunun tek başına kalması da versiyon sayılır. Oyuncunun rol ağırlığında değişikliğe yol açmayan kısaltmalar versiyon sayılmaz.
Sözleşme süresinin bitiminden sonraki kullanımlar için oyuncuya, ilk yıl ücretinin ödendiği tarihteki USD tutarının, daha sonraki yıllarda yapılacak ödeme tarihindeki TC Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığının %60’ı ödenir.
Çekim öncesi ödenecek avans %25’tir. Bakiye tutar oyuncu tarafından düzenlenecek faturanın teslimini izleyen bir hafta içinde yapılır.
Ödemelerde reklam ajansı ve oyuncu birbirlerine karşı hukuken muhataptır. Kendileri adına vekillerine yapılan ödemeler veya vekillerince yapılan ödeme ya da tahsilat asılları bağlar. Reklam ajansı ödemeyi yapımcıya yaptığından söz ederek sorumluluktan kurtulamayacağı gibi, oyuncu da cast ajansına yapılmış olan ödemeyi alamadığından dolayı karşı tarafı sorumlu tutamaz.
Ücretin miktarı, reklamın yayınlanacağı mecralar, ülkeler, çekim tarihleri, oyuncu/fotomodelin ve ürün/hizmetin adı, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan özet bir ‘ iş anlaşması ‘ ile ayrıca belirlenir. Bu ‘ iş anlaşması ‘ taraflar açısından hiçbir şekilde bu sözleşmenin geçerliliğini ortadan kaldırmaz. ‘ İş anlaşması ‘ bu sözleşmeden bağımsız olarak geçerlilik kazanmaz.
(Ücretin biçimi, günlük, proje başı ya da mecralara göre oluşu, varsa başka ürün filminde oynamama taahhüdü verilmesi halinde ücret, ücretin ödenme biçimi v.b. ayrıntılandırılacaktır.)

Madde 5
Çalışma Koşulları
Günlük çalışma süresi bir saatlik ara dinlenme dahil 10 saattir. Çalışılan her fazla saat için günlük ücretin 1/10’u kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Birkaç günlük global olarak proje için anlaşma yapılmış ise fazla mesai ücreti ödenmez.
Günlük çalışma üzerinden anlaşılıp ta çalışma bir günden uzun sürerse, ikinci gün için ilk gün ücretinin %50’si ödenir. İkinci gün 10 saati aşan çalışmalarda ilk gün ücreti üzerinden fazla çalışma ücreti hesaplanır.
Belirtilen saatten sonra çekim yerine gelen oyuncunun ücreti, gecikmiş olduğu süre oranında kesilir. Bu gecikme, çekimin gecikmesini veya ertelenmesini doğurmuş ise doğan zararı oyuncu karşılamayı taahhüt eder. Buna karşılık işin ya da çekim gününün ajans tarafından oyuncunun sette hazır olduğunda ertelenmesi/iptal edilmesi halinde oyuncuya günlük ücretinin %50’si ödenir. Mücbir sebeplerle gecikme ya da ertelenme halleri saklıdır.
Oyuncunun çekim sırasındaki yiyecek giderleri, kent dışı çekimlerde konaklama ve kaza sigortası giderleri ajans tarafından karşılanır.

Madde 6
Özel Hükümler
6.1
Film çekimi sırasında fotoğraf çekimi de yapılması halinde, ya da bu fotoğrafların veya film karelerinden alınan hareketli ve hareketsiz görüntülerin televizyon ve sinema dışındaki mecralarda kullanılması halinde, oyuncuya ambalaj hariç aşağıdaki her bir mecra başına, film için ödenen ücretin %50si ayrıca ödenir, vb.
1.Açıkhava, 2. Sinema 3. Her türlü basılı malzeme 4. Ambalaj 5. Internet ve diğer elektronik iletişim araçları 6. Basın (gazete ve dergi dahil) bu sözleşmenin uygulanmasında başlı başına birer mecra sayılır. İçlerinde bölünerek yeni mecralar türetilemez. Ambalajda kullanım halinde tam ücret ödenir.
6.2
Başlı başına ve sadece fotoğraf çekimi sözleşmenin konusunu teşkil ediyorsa, fotomodel için bu sözleşmenin “oyuncu”ya ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.
6.3
Çalışma süresi başlangıcı işyerine geliş saatinden itibaren başlar, terk edilen saate kadar sürer.
6.4
Erken saatlerde başlayan ya da geç saatlerde biten çekimlerde ya da ulaşımı sağlanamayan yerlerde yapılan çekimlerde oyuncu/fotomodelin ulaşımını Ajans karşılar
6.5
Reklam filmi ya da reklam fotoğrafı çekimlerinin halka sunum süresi fatura tarihinden itibaren 1ay + 1 yıl (13 aydır)
6.6
Reklam filminde grup olarak rol alan oyunculardan fotoğraf çekimine alınanlar, fotoğraflarının kullanıldığı mecraya göre emsali fotomodellerin fiyatları üzerinden değerlendirilir.
6.7
Film çekiminden sonra ayrı bir günde çekilen fotoğraflara, ilk mecra için tam ücret, takip edenler ise her bir mecra için %50 ücret ödenir.
(Tarafların bu sözleşmede yer almayan konularda anlaştıkları özel durumlara ilişkin maddeler buraya konabilir.)

Madde 7
Sözleşmeye Aykırı Davranışların Yaptırımı
Sözleşmeye aykırı davranan taraf, diğer tarafın bu nedenle doğan zararını ödemeyi kabul eder.

Madde 8
Sözleşme Süresi
Bu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile geçerlidir.

Madde 9
Yetkili Mahkeme / Tahkim Yöntemi
Uyuşmazlık halinde yetkili mahkeme Ankara mahkemeleridir.
Veya,
Tahkim yönetimi benimsenirse, tarafların gösterecekleri hakemlerin yanında üçünçü
Tarafsız hakemi Ankara Ticaret Odası Üniversitelerin Medeni Hukuk ya da Ticaret
Hukuku ana bilim dalı öğretim üyeleri arasından seçer. (Tahkim yöntemi benimsenirse ayrıca bir tahkim sözleşmesi yapılması gereklidir.)
Reklam Ajansı Oyuncu
(Veya vekili Yapımcı) (Veya vekili Cast Ajansı)

Web Sayfamız güncellenmektedir.